Ako získať zbrojný preukaz

Ešte predtým, ako sa rozhodnete podať žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, je potrebné si ujasniť niektoré skutočnosti. Ak chcete získať zbrojný preukaz, musíte preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Preto je potrebné si v prvom rade zadefinovať o akú skupinu / skupiny zbrojného preukazu budete žiadať a na základe toho v žiadosti o zbrojný preukaz uviesť zdôvodnenie potreby držať, alebo nosiť zbraň. Aby ste vedeli akú skupinu / skupiny vyznačiť v žiadosti o zbrojný preukaz je potrebné poznať základné rozdelenie skupín zbrojného preukazu a rozdelenie kategórií zbraní, ktoré v danej skupine môžete vlastniť. Ak chcete vedieť, čo obnáša skúška na získanie zbrojného preukazu a čo všetko budete potrebovať na získanie zbrojného preukazu, tento článok je určený práve vám.

Na úvod trocha teórie o tom, čo je to vlastne zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je v zákone o Strelných zbraniach a strelive definovaný nasledovne: Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Práve pre to podlieha zbrojný preukaz určitej kategorizácií podľa toho, na aký účel budete zbrane využívať. Zákon o zbraniach a strelive kategorizuje zbrojný preukaz do šiestich skupín a označuje ich písmenami:

  • A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku: táto skupina vás oprávňuje nosiť pri sebe zbraň v stave umožňujúcom okamžité použitie (zjednodušene to znamená, že za určitých podmienok budete môcť nosiť pri sebe nabitú zbraň. Samozrejme je potrebné brať na zreteľ určité obmedzenia, ktoré si môžu stanoviť napr. prevádzkovatelia niektorých objektov, usporiadatelia podujatí atď.) Pre získanie tejto skupiny je potrebné zdôvodnenie potreby nosiť zbraň, ako napr. prevoz väčšej sumy peňazí, podnikateľská činnosť a pod.
  • B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku: táto skupina vás oprávňuje držať zbraň v mieste bydliska. Rozdiel je v slovíčkach držať a nosiť. Ak budete vlastniť zbrojný preukaz skupiny B, môžete zbraň držať v mieste bydliska a prepravovať len vo vybitom stave na miesta, na ktoré vás oprávňuje zákon (napríklad strelnica, či predloženie zbrane po výzve na kontrolu...)
  • C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania: ako už samotný názov napovedá, táto skupina vás oprávňuje na držanie zbrane v rámci zamestnania. Ak ste v zamestnaní, kde je nevyhnutná manipulácia so zbraňami vo vlastníctve držiteľa zbrojnej licencie a máte u držiteľa tejto zbrojnej licencie trvalý pracovný pomer, môžete so zbraňami v jeho vlastníctve manipulovať (napr.: strelnica, obchodovanie so zbraňami, SBS služba a pod.)
  • D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely: skupina D vás oprávňuje držať zbraň / zbrane v mieste bydliska a za určitých podmienok ich použitie v poľovných revíroch, prípadne na strelniciach. Pre získanie tejto skupiny je potrebné byť držiteľom poľovného lístka.
  • E - držanie zbrane a streliva na športové účely: táto skupina vás oprávňuje držať zbraň v mieste bydliska a použite na strelniciach a streleckých podujatiach. Pre získanie tejto skupiny je potrebné byť členom streleckého športového klubu.
  • F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely: táto skupina vás oprávňuje držať zbraň a strelivo v mieste bydliska a za podmienok stanovených zákonom ich vystavovať.

Ako držiteľ zbrojného preukazu môžete mať v zbrojnom preukaze vyznačenú jednu, alebo aj viacero skupín. Každá táto skupina vás oprávňuje držať, alebo nosiť zbraň na určitý účel v rozsahu, ktorý stanovuje zákon o zbraniach a strelive. Zákon tiež rozdeľuje, aké druhy zbraní môže vlastniť držiteľ v každej skupine zbrojného preukazu samostatne. Viac o tom aké zbrane a za akých podmienok môžete nadobudnúť sa dočítate v zákone č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v tretej časti: Nadobúdanie vlastníctva zbrane, nadobúdanie vlastníctva streliva §8 až §14.

Základné podmienky pre získanie zbrojného preukazu

V zákone o zbraniach a strelive sú uvedené nasledovné podmienky, ktoré musíte splniť aby vám mohol byť zbrojný preukaz vydaný. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

a) písomne požiadala o jeho vydanie: je potrebné vyplniť Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a podať ju na OR PZ evidencia zbraní a streliva v mieste bydliska.

b) je plne spôsobilá na právne úkony: vyžaduje sa svojprávnosť a spôsobilosť na právne úkony.

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18): minimálny predpísaný vek je 21 rokov, výnimka je pri zbrojnom preukaze skupiny D - 18 rokov (ak ste držiteľom poľovného lístka) a v špecifickom prípade zbrojný preukaz skupiny E od 15 rokov (ak ste členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne. V tomto prípade sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu).

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19): polícia sama lustruje register trestov a vyhodnotí či spĺňate túto podmienku.

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo: pre získanie zbrojného preukazu je potrebný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý získate u vášho všeobecného obvodného lekára a tiež posudok o psychickej spôsobilosti, ktorý vám vydá klinický psychológ na základe tzv. psychotestov. Tieto posudky si musíte vybaviť sami ešte pred konaním skúšok. Musíte sa však pripraviť na poplatky, ktoré zaplatíte lekárovi aj psychológovi. Tie sa môžu líšiť no orientačne to je 30€ všeobecný lekár a 100€ psychológ.

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21): Dátum a miesto konania skúšky vám OR PZ oznámi po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov. Na skúšku sa musíte pripraviť sám (prípadne absolvovať kurz prípravy, ktorý onedlho nájdete aj v našej ponuke). Na skúškach je prítomná skúšobná komisia v zložení: dvaja príslušníci Policajného zboru, prokurátor a lekár.

Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická skúška sa vykonáva ústnou formou a skúša sa znalosť:

  • Zákona o strelných  zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z.
  • osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z
  • náuky o zbraniach a strelive: jedná sa o základné vedomosti o zbraniach, ich častiach, funkčnosti a bezpečnej manipulácií.
  • Zdravotníckeho minima: Podanie prvej pomoci.

Praktická časť: skúša sa bezpečná manipulácia so zbraňou.

g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.
h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo: preukázanie potreby držať, alebo nosiť zbraň záleží od skupiny, alebo skupín zbrojného preukazu o ktorý žiadate a je popísaný vyššie v odseku skupiny zbrojných preukazov.

Platnosť zbrojného preukazu a správne poplatky

Policajný útvar vám vydá zbrojný preukaz s platnosťou na 10 rokov, pričom najmenej raz za 5 rokov preverí či stále spĺňate podmienky podľa § 16písm. b), d), a g).  Zákona o strelných zbraniach a strelive. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu môžete podať najskôr 180 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu.

Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Správne poplatky pre získanie zbrojného preukazu platné od 1.4.2024:

Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo  
Prvá skúška: 70€ (Opakovaná skúška 45€)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 45€

Poplatky za posudok o zdravotnej a psychickej spôsobilosti (orientačne):

Všeobecný lekár 30€
Psychológ 100€

Záver

Tento článok je stručný súbor základných informácií, ktorý vám môže pomôcť získať informácie potrebné pre získanie zbrojného preukazu. Pre viac informácií je potrebné naštudovať Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Autor blogu: kolega Peter