Obchodné podmienky pre predaj tovaru kupujúcemu na účely jeho podnikateľskej činnosti

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim: IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín, IČO: 36340073, DIČ: 2021902267, IČ DPH: SK2021902267, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v odd: Sro, vo vložke: 15159/R. (ďalej len "prevádzkovateľ") a kupujúcim, na základe zmlúv uzatvorených prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop") alebo objednávky zaslanej elektronickou poštou.

1.2.        Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka zadaná v e-shope alebo odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

1.3.        Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku týchto zmluvných vzťahov.

1.4.        Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

1.5.        Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu alebo prostredníctvom elektronickej pošty a takto nakupovaný tovar alebo služby využíva na svoju ďalšiu podnikateľskú činnosť.

1.6.        Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

1.7.        Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo objednávka obsahujúca zoznam tovaru a e-mail odosielateľa zaslaná na niektorú z elektronických adries prevádzkovateľa uvedenú na www.ibo.sk. Elektronickú objednávku môže vyplniť a zaslať iba registrovaný zákazník.

1.8.        Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

1.9.        Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a tieto bez výhrady akceptuje. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani v Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov platných v SR, najmä Obchodného zákonníka.

2. SPÔSOB DODANIA TOVARU:

2.1.        Objednaný tovar je možné kupujúcemu dodať prostredníctvom:

2.1.1.   Kuriéra alebo dodávateľsky za 4,80 EUR. Nadrozmerný tovar za individuálne dohodnutý príplatok.

3. PLATBA ZA TOVAR

3.1.        Cenu za objednaný tovar je možné uhradiť:

3.1.1.   Pri preberaní tovaru kupujúcim na dobierku.

3.1.2.   Bankovým prevodom na účet predávajúceho vopred pred odoslaním tovaru.

4. DODANIE TOVARU

4.1.        Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín IČO: 36340073, DIČ: 2021902267, IČ DPH: SK2021902267, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd: Sro, vložka: 15159/R. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

4.2.        V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky kupujúci poštovné neplatí. Objednávka bude vybavovaná aj po častiach až do úplného vybavenia objednávky. Predávajúci drží na všetky objednávky tzv. backorder. Na tovar, ktorý je potrebné objednať, akceptuje kupujúci aktuálnu dodaciu dobu, ktorá môže byť predĺžená z nepredvídateľných a neovplyvniteľných dôvodov na strane dodávateľa/výrobcu. Po zadaní objednávky do výroby predávajúcim, kupujúci nemá nárok na storno objednávky, ak nebolo dohodnuté inak. Dodanie objednaného tovaru musí prebehnúť čo najskôr, maximálne však do 180 dní od prijatia objednávky.

4.3.        Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Ak kupujúci nepostupuje takýmto spôsobom, nemá voči predávajúcemu právo na vrátenie tovaru poškodeného pri doprave. Hneď ako kuriérska spoločnosť neprevzatú zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

4.4.        Pokiaľ je tovar na centrálnom sklade, bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia prepravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. OBJEDNÁVKY

5.1.        Predávajúci ponúka zákazníkom možnosť nákupu priamo z ich domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si zákazníci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka alebo objednávky zaslanej predávajúcemu elektronickou poštou na tovar, ktorý nie je možné objednať cez nákupný košík na www.IBO.sk. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

5.2.        Podmienkou platnosti elektronickej objednávky a objednávky zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí potrebných pre správnu fakturáciu.

5.3.        Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje odsúhlasenie objednávky zo strany predávajúceho formou potvrdzujúceho emailu – do procesu „zaevidovanie objednávky v systéme“.

6. OBJEDNÁVANIE TOVARU

6.1.        Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

6.2.        Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, vyznačí, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a s týmito súhlasí. V opačnom prípade nie je možné objednávku odoslať a teda ani potvrdiť predávajúcim.

6.3.        Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

6.4.        Pri objednávke formou e-mailu kupujúci vypíše všetky požadované produkty vrátane ich množstva.

6.5.        Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú a tak sú aj vybavované v závislosti dostupnosti tovaru na centrálnom sklade predávajúceho.

6.6.        Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky. V prípade objednávky zasielanej elektronickou poštou musí byť jasne a nezameniteľne vypísaný názov tovaru, prípadne jeho evidenčné číslo.

6.7.        Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

6.8.        Potvrdením elektronickej objednávky – do procesu „zaevidovanie objednávky v systéme“ dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.9.        Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak predávajúci upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci alebo predávajúci má právo v takomto prípade objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6.10.     Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná ak nebolo dohodnuté inak.

6.11.     Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

6.12.     Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.

6.13.     Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí zaevidovanie objednávky.

6.14.     Predávajúci nie je viazaný kúpnou zmluvou v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v e-shope.

6.15.     ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - Každú objednávku môže kupujúci do 12 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky, množstvo a popis objednaného tovaru či služby.

7. CENY

7.1.        V internetovom obchode sú ceny udávané ako veľkoobchodné podľa platného veľkoobchodného cenníka, s ktorými je kupujúci oboznámený, sú konečné a nezahŕňajú DPH. DPH sa účtuje dodatočne. Predávajúci je plátca DPH.

7.2.        Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

8.1.        Pre odstúpenie od zmluvy (dôvody odstúpenia, postup pri odstúpení od zmluvy) platia ustanovenia §§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

9. REKLAMÁCIA TOVARU

9.1.        Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu e-mailom.

9.2.        Predávajúci akceptuje iba reklamácie toho tovaru, ktorý kupujúci zakúpil v jeho e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi IBO s.r.o. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nie je dohodnuté inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.

9.3.        Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry, svojimi kontaktnými údajmi a presným popisom závady na adresu predávajúceho: IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín.

9.4.        Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9.5.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.6.        Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9.7.        Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.8.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.

9.9.        Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.10.     Kupujúci odovzdáva tovar na reklamáciu vždy čistý a bez iných závad než tých, ktoré sú dôvodom samotnej reklamácie.

9.11.     Na všetok tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu a webovej stránky www.ibo.sk poskytuje predávajúci nadštandardnú záruku v trvaní 6 mesiacov, ak nebolo dohodnuté inak. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, prípadne individuálne predĺžiť dobu na vybavenie o ďalších 30 dní. Túto skutočnosť musí predávajúci oznámiť kupujúcemu e-mailom pred skončením riadnej 30-dňovej lehoty a to na evidovanú e-mailovú adresu kupujúceho v systéme predávajúceho. O spôsobe vybavenia a uzatvorenia reklamácie rozhoduje predávajúci. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú pri reklamácii vád dodaného tovaru a nie sú upravené v objednávke tovaru a ani v týchto Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka o vadách tovaru a ustanovenia o záruke za akosť.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.     Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

10.2.     Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

10.3.     Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

10.4.     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a ich spracovávaním vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

10.5.     Akceptovaním týchto Obchodných podmienok v zmysle bodu 1.9. kupujúci vyjadruje súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnosti IBO s.r.o. Trenčín so sídlom Bratislavská 50, 91105 Trenčín, ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu písomne na sídlo spoločnosti.

10.6.     Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

 Obchodné podmienky boli spracované právnym zástupcom firmy IBO, s.r.o..

 Sú rovnako ako celý obsah webu chránené autorským zákonom a autorsky podpísané.

 V Trenčíne dňa 15.7.2020 

Hore