Súťažné podmienky

Základné ustanovenia
Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky súťaže IBO o spomenté produkty v popise sútaže, ktorá prebieha na facebookých stránkach spoločnosti IBO (ďalej len „súťaž“).

Organizátor súťaže
Organizátorom a koordinátorom súťaže je spoločnosť IBO s.r.o. so sídlom Bratislavská 50, 911 05, Trenčín, IČO 36340073 (ďalej len „Organizátor“). Súťaž nie je organizovaná spoločnosťou Meta.

Účasť v súťaži a pravidlá
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sa v čase konania prihlásia do súťaže svojim súťažným príspevkom (odpoveďou na otázku). A ktoré sú zároveň sledujúcimi facebookových stránok IBO alebo TETRAO.
 
Súťažné príspevky sa vkladajú vo forme komentára na facebookový príspevok so súťažnou výzvou na facebookových stránkach IBO.
 
Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci, rodinní príslušníci a osoby blízke Organizátorovi, ktoré sa akokoľvek podieľajú na realizácii tejto súťaže. Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky nespĺňajúce podmienky týchto pravidiel. Zo súťaže budú ďalej vyradené príspevky obsahujúce prvky vulgarity a rasovej, etnickej či náboženskej diskriminácie.
 
Súťaž prebieha podľa stanovených podmienok v popise súťaže v príspevku na sociálnych sieťach.
 
Účastník odoslaním príspevku do súťaže udeľuje Organizátorovi a Koordinátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov (e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt) v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení a ďalej prehlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a že použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích osôb. Účastník odoslaním súťažného príspevku poskytuje Organizátorovi súťaže nevýhradnú bezodplatnú licenciu na použitie súťažného príspevku a najmä súhlasí s tým, aby Organizátor súťažný príspevok alebo jeho časti bez obmedzenia zverejňoval a užíval všetkými spôsobmi.

Trvanie súťaže
Súťaž prebieha nepretržite s tým, že žrebovanie prebieha v individuálne stanovenom čase. Mená víťazov budú zverejnené nižšie na stránke.

Víťaz
Po skončení súťaže vyhodnotí porota určená Organizátorom súťaže zverejnené súťažné príspevky a vyberie víťaza podľa stanovených podmienok. Primárnym kritériom výberu je vecná správnosť, sekundárnym kritériom je v prípade zhody čas a originalita. Výber víťaza je úplne na rozhodnutí poroty. Každý autor víťazného príspevku získa cenu vyhlásenú Organizátorom súťaže.
 
Výherca bude kontaktovaný Organizátorom súťaže prostredníctvom komentára vloženého pod súťažný príspevok. Pokiaľ sa výherca o výhru neprihlási prostredníctvom súkromnej správy do 3 dní a pokiaľ do 3 dní od vyhlásenia súťaže nezašle Organizátorovi prostredníctvom súkromnej správy adresu, e-mail a telefón na doručenie výhry, jeho nárok na výhru zaniká.

Práva a povinnosti organizátora
Organizátor je kedykoľvek v priebehu súťaže oprávnený zmeniť pravidlá aj podmienky súťaže, výhry a dobu trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž z vážnych dôvodov zrušiť. Na výhry nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a všetky výhry sú preto právne nevymáhateľné.
 
Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami. Účastník ďalej súhlasí, že Organizátor je oprávnený, pokiaľ sa k tomu rozhodne, bezplatne uverejňovať súťažný príspevok vrátane fotografií a prípadne aj mena, podobizne a obrazové či zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch Organizátora, vrátane webových stránok a profilov Organizátora na sociálnych sieťach.

Zoznam výhercov súťaže o poukážku v hodnote 100€ na nákup na eshopovej stránke www.IBO.sk

Peter H. Nitra

Zuzana M. Žilina

Michal V. Banská Bystrica

Hore