Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim: IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36 340 073, DIČ: 2021902267, IČ DPH: SK2021902267, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v oddieli: Sro, vo vložke: 15159/R (ďalej len "prevádzkovateľ") na základe zmlúv uzatvorených prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

1.2.    Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

1.3.   Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku týchto zmluvných vzťahov.

1.4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

1.5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

1.6.Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Elektronickú objednávku môže vyplniť a zaslať iba registrovaný zákazník.

1.8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

1.9.   Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, a tieto bez výhrady akceptuje. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani v Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov platných v SR, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

 1. SPÔSOB DODANIA TOVARU:

2.1.  Objednaný tovar je možné kupujúcemu dodať prostredníctvom:

2.1.1. Kuriéra GLS.

- Cena prepravy balíka s hmotnosťou do 50 kg je 2,90 € pri platbe kartou a 3,90 € pri platbe dobierkou (2,90 € kuriér a 1 € platba dobierkou),  pri objednávke nad 100 € je dodanie tovaru kuriérom + platba dobierkou ZADARMO.

- Cena prepravy balíka nad 50 kg- individuálne nacenenie pracovníkom

2.1.2. Osobného odberu na predajniach IBO s.r.o.                                                                                                                                              

 1.  PLATBA ZA TOVAR

3.1. Cenu za objednaný tovar je možné uhradiť:

3.1.1. Dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru kupujúcim. Cena za dobierku je iba 1 €, a táto sa pripočíta k cene zvolenej dopravy, pri objednávke nad 100 € je platba dobierkou + doprava tovaru s hmotnosťou do 50 kg ZADARMO.

3.1.2. Bankovým prevodom je možné kúpnu cenu uhradiť až pri nákupe tovaru nad 200 €.

3.1.3. Platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo na splátky cez splátkový systém Quatro pri osobnom odbere na našich predajniach..

3.1.4. Formou splátok cez splátkový systém Quatro.

3.1.5. Platbou kartou online - za tovar môžete zaplatiť bezpečnou a pohodlnou formou, jednou z niekoľkých druhov platobných kariet MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro alebo Google Pay. Platba prebieha na zabezpečenej stránke platobnej brány GP webpay.

 1. DODANIE TOVARU

4.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín IČO: 36340073, DIČ: 2021902267, IČ DPH: SK2021902267, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd: Sro, vložka: 15159/R. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

4.2. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Poštovné za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky kupujúci neplatí.

4.3. Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný poškodenú zásielku reklamovať ihneď pri preberaní u prepravcu, spísať s dopravcom reklamačný protokol, a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje kupujúcemu nový tovar.

4.4. Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr v lehote 1-5 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dopravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň po doručení objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 1.  OBJEDNÁVKY

5.1. Predávajúci ponúka zákazníkom možnosť nákupu priamo z ich domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si zákazníci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. 

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

5.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v elektronickom objednávkovom formulári.

5.4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje odsúhlasenie objednávky zo strany predávajúceho formou emailu – do procesu „spracovávaná“. Do okamihu tohto odsúhlasenia nie je objednávka pre predávajúceho záväzná. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje mail oznamujúci zaevidovanie objednávky v systéme. 

 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

6.1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

6.2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, vyznačí, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a s týmito súhlasí. V opačnom prípade nie je možné objednávku odoslať a teda ani potvrdiť predávajúcim. 

6.3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

6.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

6.5. Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

6.6. Potvrdením elektronickej objednávky – do procesu „spracovávaná“ dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.7. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná

6.8. Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

6.9. Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.

6.10. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém Predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí zaevidovanie objednávky.

6.11. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6.12. Do 3-5 pracovných dní od doručenia objednávky Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke e-mail, v ktorom kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie alebo mu oznámi, že návrh na uzavretie zmluvy podľa objednávky nemožno prijať. Samotná kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu zo strany Predávajúceho kupujúcemu, v ktorom Predávajúci kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

6.13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode.

6.14. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín od jej odoslania zrušiť telefonicky alebo e-mailom, a to aj bez udania dôvodu. Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky  a popis/množstvo objednaného tovaru či služby.

 1. CENY

7.1. V internetovom obchode sú všetky ceny udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

7.2. Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

8.1. Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek, jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť tu. 

8.3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na adresu sídla: IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín spolu s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.4. Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu, musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že bude tieto náklady znášať sám alebo ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy neinformoval spotrebiteľa, že v prípade, ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

8.5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.6. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 8.5. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.8. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

8.9. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

 1. REKLAMÁCIA TOVARU

9.1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

9.2. Predávajúci akceptuje iba reklamácie toho tovaru, ktorý kupujúci zakúpil v jeho e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi IBO s.r.o. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nie je dohodnuté inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.

9.3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry, svojimi kontaktnými údajmi a presným popisom vady tovaru na adresu predávajúceho: IBO s.r.o. Bratislavská 50, 911 05 Trenčín.

9.4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.

9.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.10.  Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie si môžete stiahnuť tu.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na účely zasielania objednanej zásielky zákazníkovi a komunikáciu so zákazníkom.

10.2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

10.4. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a s ich spracovávaním vo všetkých jeho informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

10.5. Akceptovaním týchto Obchodných podmienok v zmysle bodu 1.9. kupujúci vyjadruje súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnosti IBO s.r.o. Trenčín so sídlom Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.6. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

10.7. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame pokaždé, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č . 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 1. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

11.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

11.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, info@soi.sk, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava , internetová adresa: https://www.soi.sk/ alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.  V prípade cezhraničného sporu má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, internetová adresa www.esc-sr.sk, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektornickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý  je príslušný na riešenie jeho sporu. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

11.3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1. Máte právo od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy, a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným poštou na adresu IBO s.r.o. Bratislavská 50, 911 05 Trenčín. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii

1.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Po odstúpení od zmluvy Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

2.2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, a to podľa toho, čo nastane skôr, ibaže by sme Vám navrhli, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.3. Zakúpený tovar nám zašlite ihneď po odstúpení od zmluvy späť na adresu IBO s.r.o. Bratislavská 50, 91105 Trenčín najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2.4. Pri odstúpení od zmluvy znášate priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru Vy.

2.5. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru."

2.6. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Obchodné podmienky boli spracované právnym zástupcom firmy IBO s.r.o.. Sú rovnako ako celý obsah webu chránené autorským zákonom a autorsky podpísané.  Dňa 06.10.2021

Hore