Autorské práva

Všetky materiály, vrátane fotografií, videí a textov, ktoré sú zverejnené na stránkach, weboch a e-shopoch spoločnosti IBO s.r.o., vrátane grafického vzhľadu týchto stránok, sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akékoľvek použitie a kopírovanie týchto materiálov je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti IBO s.r.o. V zmysle Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely.

  • Kopírovanie a využitie akéhokoľvek obsahu tejto webovej stránky iným podnikateľským subjektom (súťažiteľom) bez súhlasu spoločnosti IBO s.r.o. a bez majetkového vyrovnania je v zmysle ust. § 44 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka nekalou súťažou, a táto je zakázaná. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, sa môžu v zmysle § 53 Obchodného zákonníka proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
  • Porušenie autorského práva, a teda použitie obsahu zverejneného na stránkach, weboch a e-shopoch spoločnosti IBO s.r.o. nad rámec autorským zákonom dovoleného použitia, prípadne nad rámec prípadnej udelenej licencie je trestné, a takéto konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Hore