IBO LESY

Sekcia IBO LESY, pôsobiaca v lesnom hospodárstve od roku 1994 je založená na tradícii, skúsenostiach a odbornosti. Odborníci sú vedení lesníkmi zo starých lesníckych rodín. Rod Boledovičovcov upísal svoj život lesníctvu už po skončení 2. sv. vojny. Strýcovia, otcovia, synovia a ich deti venujú svoju životnú energiu zveľaďovaniu našich lesov, zavádzajú nové, progresívne technológie, sledujú trendy, pristupujú ku práci svedomito a odborne. Uplatnili sa ako hospodári, horári, hájnici, lesníci na grófskych majetkoch, vedúci lesníckych obvodov, vedúci polesia, vedúci lesných správ, vo vedúcich funkciách štátnych lesov, ako štátni pracovníci, neskôr po prevrate v súkromnom lesníckom sektore.

Sekcia sa venuje lesníctvu komplexne od výsadby sadeníc cez ich ošetrovanie a ochranu, zároveň robí prerezávky. U nás pracuje tím lesníckych odborníkov, ktorí sa snažia pozdvihnúť súkromný lesnícky sektor na vyššiu úroveň. Odborne sa venuje prebierkam porastov a v prípade rubných ťažieb sa snaží uprednostniť podrastový spôsob hospodárenia s čo najlepším využitím prirodzeného zmladenia. Venujeme sa výrobe lesnej štiepky, čisteniu lesných pozemkov a ciest. IBO LESY hospodária vo svojich lesoch, v lesoch prenajatých a sú pripravení postarať sa i o Vaše lesy. IBO LESY vykupujú drevo všetkých drevín a drevo vykúpia v celých dĺžkach, alebo zmanipulované na sortimenty podľa Vašich predstáv.

Obnova lesa ako základ lesníctva je veľmi závažný aspekt pre budúce pestovanie a hlavne ťažbu lesa. To, čo pestujeme, ako pestujeme, čo a v akej kvalite vypestujeme, je z časti dané smernicami. Tá druhá časť závisí na odbornosti, skúsenosti konkrétneho hospodára, jeho predchodcov, jeho nástupcov. Keď prvý zle posadí, ďalší zle vychová, znamená to, že posledný vyťaží nekvalitnú hmotu, a tú nemôže dobre ekonomicky zhodnotiť a predať. Hospodárenie v lesoch je záležitosťou troch generácií lesníkov. Prvá generácia sadí, ochraňuje, pestuje stromky, prečistuje a prerezáva mladé porasty, druhá generácia vychováva porasty prebierkami, tretia generácia presvetľuje a v rubnom veku porasty ťaží. Preto sa vo firme IBO LESY už od začiatku venujeme s citom všetkým lesníckym činnostiam, snažíme sa dobre zalesňovať, pestovať, vychovávať, dostatočne ochraňovať, a ekonomicky a šetrne ťažiť. IBO LESY uprednostňuje prirodzenú obnovu lesa, je predsa prírode bližšia, ekonomicky výhodnejšia, je zachovaná proveniencia drevín, dreviny sú v takom množstve, že často netreba ani drevinové zloženie vylepšovať. Prirodzená obnova potrebuje materský porast. Preto sa musí uplatňovať podrastový, alebo výberkový hospodársky spôsob. Tu sa ponechávajú tie najvhodnejšie jedince, ktoré poskytnú dostatok semena na zalesnenie potrebnej plochy. Umelá obnova lesa sa vykonáva v porastoch kde nieje možné dosiahnuť prirodzenou obnovou požadovaný ciel, na plochách zamokrených, s nevhodným materským porastom, na extrémnych stanovištiach a pod....

Ťažba dreva ako vrchol lesníckeho snaženia tvorí jeden z podstatných príjmov v lesníctve. Ak bol strom správne pestovaný, počas svojho života dokázal odolať rôznym abiotickým a biotickým škodcom a dostal sa do rubnej zrelosti môže byť vyrúbaný, rozmanipulovaný na čo najcennejšie sortimenty a poskytnutý na trh. Pre každý porast a drevinu je na základe drevinového zloženia určený rubný vek. Je to vek v ktorom kulminuje väčšina prírastkov a teda je najvhodnejší na vyťaženie zrelého stromu, porastu a jeho nahradenie novým porastom. Porast sa musí zalesniť do určitej doby, to je upravené už od čias Márie Terézie a platí to aj dnes. Sú časové limity, ktoré musí dodržiavať každý hospodár a sú kontrolované štátom. Nedajme sa preto oklamať rôznymi samozvancami v ochrane prírody a neznalými laikmi. Tím pracovníkov vo firme IBO LESY sa venuje ťažbe lesa s pochopením prírodných zásad a s citom čo najlepšie vyťažiť a zhodnotiť drevnú hmotu. Už stínka ako prvá operácia v ťažbe z časti určuje kvalitu vyrúbaného stromu. Pilčík musí dodržiavať zásady bezpečnosti, predpisy a k tomu si racionálne rozvrhnúť celí postup stínky. Určiť smer pádu, ten dodržať, strom čo najmenej poškodiť pri samotnom reze, pustiť ho tak aby sa nepoškodil, aby nepoškodil ani okolie okolo seba, čiže zmladenie a ešte stojace stromy, mohol byť bez problému odvetvený, pripnutý k úväzku a vytiahnutý z porastu. IBO LESY sústreďuje hmotu úväzkovými a bezúväzkovými technológiami. Podľa náročnosti terénu, ročného obdobia, hospodárskeho spôsobu sa pri sústreďovaní tvoria jednotlivé kombinácie koní, traktorov, vyvážacích súprav. Do ťažby sú nasadený iba pracovníci s povolením, prehliadkami, školený a s dlhoročnými skúsenosťami. K stínke, odvetvovaniu a manipulácií sú nasadené iba píly svetového výrobcu STIHL.
Predaj dreva, kúpa dreva, sortimentácia, odvoz dreva sú činnosti ktoré doplňajú portfólio sekcie IBO LESY. Služby na európskej úrovni vykonávané odborníkmi sú pre nás samozrejmosťou.

IBO LESY svoje služby spojené so starostlivosťou o les, plánovanie, pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu, manipuláciu, sortimentáciu dreva, odvoz, predaj a kúpu dreva ponúka aj Vám.

Váš les nám môžete prenajať a denne kontrolovať našu činnosť.

Váš les Vám na zákazku vyťažíme a drevo sústredíme na lesný sklad.

Vaše drevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a predáme ich.

Vieme sa o Váš les postarať!

Hore