Nadobudnutie zbrojného preukazu skupiny D na držanie zbrane a streliva na poľovné účely

Vo všeobecnosti platí, že ak chcete získať zbrojný preukaz musíte preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Ak žiadate o zbrojný preukaz na poľovné účely musíte teda úspešne absolvovať skúšky z poľovníctva (buď ako kandidát o prvý poľovný lístok, alebo ako študent ak študujete aj predmet poľovníctvo) a získať poľovný lístok. Tým preukážete potrebu držať zbraň a strelivo pre výkon práva poľovníctva.

V prípade kandidáta o prvý poľovný lístok je súčasťou tejto skúšky aj  skúška na získanie zbrojného preukazu skupiny D a v prípade, že nechcete mať v zbrojnom preukaze zaznačené aj iné skupiny (ako napr. A,B,C) budete vykonávať skúšku na získanie zbrojného preukazu po ukončení kurzu žiadateľa o prvý poľovný lístok v rámci skúšok z poľovníctva.

Ak už máte zbrojný preukaz inej skupiny bude vám stačiť rozšírenie zbrojného preukazu. Skupinu D vám však zapíšu až keď preukážete potrebu držať zbraň pre tento účel (tak ako je to popísané vyššie). Ak chcete vedieť čo obnáša skúška na získanie zbrojného preukazu a čo všetko budete na získanie zbrojného preukazu potrebovať tento článok je určený práve vám.

Na úvod trochu teórie o tom čo je to vlastne zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je v zákone o Zbraniach a strelive definovaný nasledovne: Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Práve pre to podlieha zbrojný preukaz určitej kategorizácií podľa toho na aký účel budete zbrane využívať. Zákon o zbraniach a strelive kategorizuje zbrojný preukaz do šiestich skupín a označuje ich písmenami:

 • A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
 • C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania
 • D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely
 • E - držanie zbrane a streliva na športové účely
 • F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely

Ako držiteľ zbrojného preukazu môžete mať v zbrojnom preukaze vyznačenú jednu, alebo aj viacero  skupín. Každá táto skupina vás oprávňuje držať, alebo nosiť zbraň na určitý účel v rozsahu, ktorý stanovuje zákon o zbraniach a strelive. Zákon tiež rozdeľuje aké druhy zbraní môže vlastniť držiteľ v každej skupine zbrojného preukazu samostatne. V tomto článku sa budeme venovať zbrojnému preukazu skupiny D teda na poľovné účely a nižšie vás oboznámime s tým ako postupovať pri vybavovaní zbrojného preukazu a tiež aké práva a povinnosti budete mať ako držiteľ zbrojného preukazu skupiny D.

Základné podmienky pre získanie zbrojného preukazu skupiny D

V zákone o zbraniach a strelive sú uvedené nasledovné podmienky, ktoré musíte splniť aby vám mohol byť zbrojný preukaz vydaný. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

a) písomne požiadala o jeho vydanie: ak si zbrojný preukaz vybavujete samostatne je potrebné vyplniť Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a podať ju na OR PZ evidencia zbraní a streliva v mieste bydliska. Ak budete vykonávať skúšky v rámci skúšok kandidáta o prvý poľovnícky lístok žiadosť za vás podá poľovnícka organizácia, ktorá skúšky organizuje.

b) je plne spôsobilá na právne úkony: vyžaduje sa svojprávnosť a spôsobilosť na právne úkony.

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18): minimálny predpísaný vek pri zbrojnom preukaze skupiny D je 18 rokov.

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19): polícia sama lustruje register trestov a vyhodnotí či spĺňate túto podmienku.

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo: pre získanie zbrojného preukazu je potrebný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý získate u vášho všeobecného obvodného lekára a tiež posudok o psychickej spôsobilosti, ktorý vám vydá klinický psychológ na základe tzv. psychotestov. Tieto posudky si musíte vybaviť sami ešte pred konaním skúšok. Musíte sa však pripraviť na poplatky, ktoré zaplatíte lekárovi aj psychológovi. Tie sa môžu líšiť no orientačne to je 30€ všeobecný lekár a 100€ psychológ.

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21): v prípade, že si robíte zbrojný preukaz samostatne skúšku budete vykonávať na polícií. Skúška sa koná po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov a musíte sa na ňu pripraviť sám (prípadne absolvovať kurz prípravy, ktorý onedlho nájdete aj v našej ponuke). Ak budete vykonávať skúšku ako kandidát o prvý poľovný lístok skúška sa bude konať na vopred určenom mieste, ktoré určí poľovnícka organizácia, ktorá skúšky organizuje. Tieto skúšky sa konajú na konci kandidátskej praxe žiadateľa o prvý poľovný lístok. V priebehu konania kandidátskej praxe budete mať niekoľko školení a tiež streľby, kde získate teoretické vedomosti a základné zručnosti bezpečnej manipulácie so zbraňami.

Na skúškach je prítomná skúšobná komisia v zložení: dvaja príslušníci Policajného zboru, prokurátor a lekár.

Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická skúška sa vykonáva ústnou formou a skúša sa znalosť:

 • Zákona o strelných  zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z.
 • osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z
 • náuky o zbraniach a strelive: jedná sa o základné vedomosti o zbraniach, ich častiach, funkčnosti a bezpečnej manipulácií.
 • Zdravotníckeho minima: Podanie prvej pomoci.

g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo: v prípade žiadosti o zbrojný preukaz kategórie D je preukázaná potreba držať zbraň tým, že ste alebo budete držiteľom poľovného lístka.

Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu skupiny D

Ako držiteľ zbrojného preukazu skupiny D budete oprávnený nadobudnúť do vlastníctva zbraň, ktorá je určená na poľovné účely. Konkrétne sú to zbrane kategórie B uvedené v Zákone o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. § 5 ods. 1 písm. d) a e) (poznámka: na nákup zbrane kat. B je potrebné nákupné povolenie, ktoré vydá OR PZ a zaregistrovanie zbrane najneskôr do 7 dní od nadobudnutia zbrane), alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) (Poznámka: pri zbraniach kat. C je povinná len ohlasovacia povinnosť tzn. zaregistrovať zbraň do 7 dní od nadobudnutia zbrane na OR PZ). Vo všeobecnosti sa jedná o dlhé opakovacie, alebo samonabíjacie zbrane (pozor, nie samočinné!), alebo zlamovacie zbrane: brokové, kombinované či guľové. Tiež budete oprávnený nakupovať strelivo do týchto zbraní (poznámka: len do zbraní ktoré  vlastníte po predložení platného zbrojného preukazu a karty zbrane). Pri výbere vhodnej zbrane a streliva vám radi poradia naši odborní predajcovia.

Tieto zbrane môžete držať v stave umožňujúcom okamžité použitie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. To skrátene znamená v poľovných revíroch, avšak musíte mať pri sebe platné doklady: Zbrojný preukaz, Preukaz zbrane, Poľovný lístok a Povolenie na lov zveri. Tieto zbrane máte oprávnenie používať tiež na strelniciach vo forme cvičnej streľby. Vždy pri prevoze musia byť vo vybitom stave!

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

Základné povinnosti sú:

 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou astrelivom
 • zabezpečiť zbraň, na ktorú vám bol vydaný preukaz zbrane a strelivo do tejto zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 • zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 • predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane,
 • bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, alebo zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
 • mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane

Platnosť zbrojného preukazu a správne poplatky:

Policajný útvar vám vydá zbrojný preukaz s platnosťou na 10 rokov, pričom najmenej raz za 5 rokov preverí či stále spĺňate podmienky podľa § 16písm. b), d), a g).  Zákona o strelných zbraniach a strelive. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu môžete podať najskôr 180 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu.

Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

 

Správne poplatky pre získanie zbrojného preukazu platné od 1.4.2024:

- Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo  
- Prvá skúška: 70€  (Opakovaná skúška 45€)
- Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 45€

Poplatky za posudok o zdravotnej a psychickej spôsobilosti (orientačné):

Všeobecný lekár - 30€
Psychológ - 100€

Záver

Tento článok je stručný súbor základných informácií, ktorý vám môže pomôcť získať informácie potrebné pre získanie zbrojného preukazu skupiny D. Pre viac informácií je potrebné naštudovať Zákon o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Autor blogu: kolega Peter